Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Październik 2021    |    Imieniny obchodz: Wioletty, Serafina, Felicjana

SESJA ABSOLUTORYJNA

W dniu 27 czerwca odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. W programie obrad znalazło się między innymi zatwierdzenie sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. Dokonano również zmian w budżecie gminy, między innymi wprowadzono środki związane z projektami oświatowymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego/ "Szkoła równych szans", "Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew" / o wartości 2 605 766,40 zł, które będą realizowane od 1 lipca. Głównym tematem obrad była ocena wykonania budżetu w 2018 roku. Dochody zrealizowano w wysokości 19 506 278,62 zł, co stanowiło 99,9 % planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie 20 869 187,77 zł, co stanowiło 97,6 % planu. Na rekordowe kwoty związane z dochodami i wydatkami złożyła się realizacja dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” i „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie". Łączna wartość tych projektów to kwota ponad 11 000 000,00 zł. Radni dokonali analizy stanu mienia komunalnego oraz inwestycji, podsumowano wysokość pozyskanych środków zewnętrznych. Wydatki majątkowe w ubiegłym roku osiągnęły poziom 6 486 505,48 zł co stanowi 31% wszystkich wydatków 2018 roku. Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych od stycznia do grudnia minionego roku znalazły się inwestycje drogowe, remonty świetlic i strażnic, doposażenie jednostek OSP, usuwanie azbestu, poprawa infrastruktury sportowej, projekty edukacyjne czy renowacja zabytków. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej radni pozytywnie ocenili działania wójta Marcina Janiaka jednogłośnie udzielając absolutorium za 2018 rok. Nowością była debata nad raportem o stanie gminy, po której również jednogłośnie udzielono wójtowi wotum zaufania. W swoim wystąpieniu wójt Marcin Janiak podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju gminy Pęczniew oraz podziękował radnym, pracownikom urzędu i jednostek podległych, a także sołtysom za kolejny rok wspólnej pracy dla dobra społeczności lokalnej.