Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 27 Maj 2019    |    Imieniny obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

MILIONY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA EDUKACJĘ W GMINIE PĘCZNIEW !!!

"Szkoła równych szans"
W dniu 26 września ukazała się lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego. Na 24 miejscu uplasował się projekt pn. "Szkoła równych szans". Projekt ten  został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  XI.1.2 Kształcenie ogólne,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji. W ramach projektu przewiduje się prowadzenie zajęć dodatkowych:
- zajęcia z języka angielskiego;
- zajęcia języka niemieckiego;
- zajęcia matematyczne;
- zajęcia z przedmiotów przyrodniczych;
- zajęcia informatyczne;
- zajęcia z przedsiębiorczości;
- zajęcia z ekspresji kulturalnej;
- zajęcia z kompetencji społecznych;
- zajęcia metodą eksperymentu;
- zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze;
- zajęcia logopedyczne;
- zajęcia psychologiczno-terapeutyczne;
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
Ponadto w ramach projektu odbędzie się szereg wyjazdów edukacyjnych, w tym wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik i Centrum EC1. Zostanie zakupiony szereg pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i środków trwałych. Powstanie również nowoczesna pracownia informatyczna, planowany wstępny koszt wyposażenia pracowni to ponad 90 000,00 zł. Dodatkowo zostanie przygotowana pracownia do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wartość całego projektu to kwota 1 445 280,00 zł, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 344 110,40 zł. Przewidywany termin podpisania umowy to przełom października i listopada.

 

"Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew"


W dniu 5 października ukazała się lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej.Na 3 miejscu uplasował się projekt pn. "Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew". Projekt ten został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.Założeniem projektu jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom  terenu gminy Pęczniew, doposażenie oddziałów w celu dostosowania ich do potrzeb zwiększonej ilości miejsc oraz dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. W ramach projektu przewiduje się wygenerowanie nowych miejsc przedszkolnych, w tym stworzenie warunków do objęcia edukacją dzieci z niepełnosprawnością. Zaplanowano również zakup niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu, mebli, materiałów biuro-papierniczych, zakup sprzętu TIK. Zakupione zostaną między innymi :
- dotykowy monitor interaktywny do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym wraz z oprogramowaniem – 3 sztuki;
-  Magiczny dywan - interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych – 3 sztuki;
- pomoce dydaktyczne;
- zabawki;
- meble;
- książki;
- materiały biurowo-papiernicze;
- programy edukacyjne;
- materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć specjalistycznych;
- materiały terapeutyczne;
- doposażenie placów zabaw;
- rzutniki multimedialne;
- laptopy;
-  TV;
- urządzenie wielofunkcyjne;
- szkolenia dla nauczycieli.
Ponadto przewidziano prace modernizacyjne sali przedszkolnej dla nowotworzonego oddziału przy SP w Pęczniewie- filia w Brzegu. Wartość całego projektu to kwota 1 160 486,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 986 413,04 zł. Przewidywany termin podpisania umowy to listopad/grudzień. Realizacja projektu została przewidziana w okresie od 01.07.2019 do 30.09.2020 roku.
Łączna kwota dofinansowania w/w projektów wynosi 2 330.523,44 zł !!!