Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 25 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Tatiana, Paweł, Miłosz

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UG.EFS.11.1.1/5/2019
z dnia 28.11.2019 r. na usługę:

Organizacji i prowadzenie zajęć specjalistycznych psychologiczno - terapeutyczne w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew ".

Informacja
o zmianie treści zapytania ofertowego nr UG.EFS.11.1.1/5/2019 na usługę:

Organizacji i prowadzenie zajęć specjalistycznych psychologiczno - terapeutyczne w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew".

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.11.1.1/5/2019
po zmianie z dnia 03.12.2019 r. na usługę:
Organizacji i prowadzenie zajęć specjalistycznych psychologiczno - terapeutyczne w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery na usługę:
Organizacji i prowadzenie zajęć specjalistycznych psychologiczno - terapeutyczne w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew".

Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.11.01.01/3/2019

na przeprowadzenie prac remontowych polegających na adaptacji pomieszczenia (sala przedszkolna) do celów utworzenia nowego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie – filia w Brzegu.

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na przeprowadzenie prac remontowych polegających na adaptacji pomieszczenia (sala przedszkolna) do celów utworzenia nowego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie – filia w Brzegu.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie

oczy2018kOpis zakresu projektu

Zakres projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” dotyczy wykonania następujących prac:

A. Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew, działka nr 1089, obręb Pęczniew, jednostka ewidencyjna:101102_2.0015. 1089, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie - obiekty budowlane:

1. Zbiorniki i pomieszczenia bioreaktora osadu czynnego z pomieszczeniem mechanicznego oczyszczania ścieków, stalowe schody zewnętrzne i wiata przy bioreaktorze - obiekty nr 1,2,3 (7).

2. Wiata - zadaszenie agregatu wraz z płytą fundamentową - obiekt nr 4.

3. Zbiornik punktu zlewczego ścieków dowożonych - obiekt nr 8.

B. Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew, działka nr 1089, obręb Pęczniew, jednostka ewidencyjna:101102_2.0015. 1089, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie - roboty instalacyjne i technologia:

1. Wentylacja i ogrzewanie pomieszczeń projektowanego bioreaktora osadu czynnego.

2. Zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne.

3. Technologia- montaż nowoprojektowanych urządzeń technologicznych, sprzęt do obsługi oczyszczalni ścieków.

C. Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew, działka nr 240, 1089, obręb Pęczniew, jednostka ewidencyjna:101102_2.0015. 1089, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie - obiekty inżynieryjne, zagospodarowanie terenu:

1. Obiekty inżynieryjne, zagospodarowanie terenu.

D. Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew, działka nr 1089, obręb Pęczniew, jednostka ewidencyjna:101102_2.0015. 1089, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie - instalacje elektryczne wewnętrzne:

1. Oświetlenie terenu oczyszczalni.

2. Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku.

3. Telewizyjny system nadzoru.

4. System kontroli dostępu.

E. Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew, działka nr 1089, obręb Pęczniew, jednostka ewidencyjna:101102_2.0015. 1089, gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie - branża elektryczna- zasilanie podstawowe i rezerwowe:

1. Zasilanie NN oczyszczalni.

2. Agregat prądotwórczy.

3. Roboty pomocnicze i rozbiórkowe.

F. Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew, działka nr ewid. 1006, obręb 15, Pęczniew:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

2. Montaż nowoprojektowanych urządzeń technologicznych.

3. Opłaty administracyjne i odbiorowe.

 

Cel projektu:„Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pęczniew poprzez przebudowę i rozbudowę zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew zapewniającej zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków z terenu gminy oraz podniesienie jakości wody pitnej dostarczanej do mieszkańców miejscowości Pęczniew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”.

Projekt „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”

Gmina Pęczniew realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” o numerze RPLD. 11.01.01-10-0025/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
Podziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna


Termin rozpoczęcia projektu: 01.07.2019 r.

Termin zakończenia projektu: 31.03.2021 r.

 

Cel szczegółowy:

Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 120(57K,63M)dzieciom z terenu gminy wiejskiej Pęczniew poprzez podniesienie jakości pracy w 3 ośrodkach wychowania przedszkolnego (Publiczne Przedszkole w Pęczniewie, OWP przySP W Pęczniewie, OWP przy SP w Pęczniewie- filia w Brzegu); doposażenie oddziałów w celu dostosowania ich dopotrzeb zwiększonej ilości miejsc 16(7K,9M) oraz dzieci zniepełnosprawnościami 2(0K,2M), rozszerzenie ofertyedukacyjnej oraz podniesienie kwalifikacji 8(8K;0M)nauczycieli z terenu wiejskiego w okresie do 30 września 2020 r.

 

Główne rezultaty:
- ułatwienie startu dziewczętom i chłopcom  poprzez wprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje  kluczowe i zajęcia specjalistyczne;
- zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na obszarze o niskim stopniuupowszechniania wychowania przedszkolnego (zwiększenie naboru już w roku szkolnym 2019/2020);
- stworzeniewarunków do udziału dzieci z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej;
- wzrost kompetencji kadry;
- doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne;
- dostosowanie warunków lokalowych do świadczenia usługedukacyjno-wychowawczych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, tym samym wyrównanie ich szans edukacyjnych;

 

Całkowita wartość projektu:  1 160 486,40 zł

 

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 986 413,04 zł

 

Wkład własny: 174 073,36 zł

 

REKRUTACJA

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 

 

Projekt „Szkoła równych szans”

Gmina Pęczniew realizuje projekt pod nazwą „Szkoła równych szans” o numerze RPLD. 11.01.02-10-0154/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
Podziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne


Termin rozpoczęcia projektu: 01.08.2019 r.

Termin zakończenia projektu: 31.07.2021 r.

 

Cel szczegółowy RPO WŁ: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

                        
Celem główny projektu: rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u 238(110K;128M)uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu z obszaru wiejskiego niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie 31(24K;7M) nauczycieli i podnoszenie ich kompetencji przyczyniające się do poprawy jakości szkoły poprzez wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych w terminie do 31.07.2021 r.

 

Główne rezultaty:
- zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych;
- wzrost kompetencji kadry;
- doposażenie placówek  w sprzęt i  pomoce dydaktyczne;
- wzrost kompetencji kadry;
- stworzenie pracowni  i poprawę warunków nauczania oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze SPE;
- zwiększenie wykorzystania TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
- tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego;
-  wsparcie w indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE.

 

Całkowita wartość projektu:  1 391 280,00zł

 

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1 293 890,40 zł

 

Wkład własny: 97 389,60 zł

REKRUTACJA

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”

OPIS PROJEKTU „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”

Celem projektu pn.:”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” jest poprawa efektywności energetycznej w 3 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Pęczniew poprzez realizację kompleksowych działań termo modernizacyjnych wynikających z audytów energetycznych.
Realizacja projektu składa się z następujących zadań:
1. Przygotowanie projektu
2. Prace termomodernizacyjne w 3 budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Pęczniew:
- Publiczne Przedszkole w Pęczniewie
- Szkoła Podstawowa im. K. Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie
- Urząd Gminy w Pęczniewie
3. Zarządzanie projektem i jego promocja.

 Wskaźniki realizowane w ramach projektu:
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -3 szt.
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji -2506,17m2
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła -2 szt.
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych -446 151,05kWh/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -172,90 tony równoważnika CO2/rok
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej -47,56MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej -1332,86GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 1504,06GJ/rok

 Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia oszczędności wytwarzanej energii, optymalizacji kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co spowoduje zwiększenie stopnia efektywności energetycznej każdego z budynków zlokalizowanych w gminie Pęczniew: Publicznego Przedszkola o 90,22%; Szkoły Podstawowej o 40,87%; Urzędu Gminy o 74,08%.

Grupa docelowa projektu: bezpośrednimi odbiorcami efektów realizacji projektu będą użytkownicy przedmiotowych budynków oraz mieszkańcy Gminy Pęczniew.
W celu zapewnia dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych na zasadzie równości szans z innymi użytkownikami, we wszystkich podejmowanych działaniach inwestycyjnych stosowana będzie zasada uniwersalnego projektowania czyli projektowania produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich. Projektowanie produktów, środowiska, programów i usług nastąpi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup os. z niepełnosprawnościami, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji na lata 2014-2020”.
Realizacja projektu:  IV kwartał 2017 roku - III kwartał 2021 roku.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 1 777 181,23 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem  tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złote dwadzieścia trzy grosze).

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1 426 770,14 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złote czternaście grosze).
Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 1 212 754,63 zł (słownie: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

 

 

MODERNIZACJA II ETAPU ULICY WSPÓLNEJ ZAKOŃCZONA

Zakończyło się kolejne zadanie inwestycyjne realizowane w bieżącym roku na terenie gminy Pęczniew. Zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew – Etap II -ulica. Wspólna - ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia” polegało na wykonaniu podbudowy, odwodnienia / kanalizacja deszczowa / oraz położeniu asfaltu na odcinku 400 metrów. Dodatkowo wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja została dofinansowana przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach podziału środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych w 2018 r. Gmina Pęczniew otrzymała 148.900,00 zł na drugi etap modernizacji ul. Wspólnej. Całkowity koszt wykonanych prac to kwota 323.996,00 zł. Warto przypomnieć, że na pierwszy etap również pozyskane zostały środki zewnętrzne w wysokości 300.000,00 zł w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Z Ikrą”. Ten etap obejmuje między innymi zagospodarowanie terenu, rozbudowę placu zabaw, wykonanie oświetlenia oraz prace budowlane z branży drogowej. Termin realizacji tego etapu to 2019 rok.