Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 19 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodz: Adolf, Leon, Tymon

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”

OPIS PROJEKTU „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”

Celem projektu pn.:”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” jest poprawa efektywności energetycznej w 3 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Pęczniew poprzez realizację kompleksowych działań termo modernizacyjnych wynikających z audytów energetycznych.
Realizacja projektu składa się z następujących zadań:
1. Przygotowanie projektu
2. Prace termomodernizacyjne w 3 budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Pęczniew:
- Publiczne Przedszkole w Pęczniewie
- Szkoła Podstawowa im. K. Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie
- Urząd Gminy w Pęczniewie
3. Zarządzanie projektem i jego promocja.

 Wskaźniki realizowane w ramach projektu:
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -3 szt.
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji -2506,17m2
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła -2 szt.
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych -446 151,05kWh/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -172,90 tony równoważnika CO2/rok
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej -47,56MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej -1332,86GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 1504,06GJ/rok

 Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia oszczędności wytwarzanej energii, optymalizacji kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co spowoduje zwiększenie stopnia efektywności energetycznej każdego z budynków zlokalizowanych w gminie Pęczniew: Publicznego Przedszkola o 90,22%; Szkoły Podstawowej o 40,87%; Urzędu Gminy o 74,08%.

Grupa docelowa projektu: bezpośrednimi odbiorcami efektów realizacji projektu będą użytkownicy przedmiotowych budynków oraz mieszkańcy Gminy Pęczniew.
W celu zapewnia dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych na zasadzie równości szans z innymi użytkownikami, we wszystkich podejmowanych działaniach inwestycyjnych stosowana będzie zasada uniwersalnego projektowania czyli projektowania produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich. Projektowanie produktów, środowiska, programów i usług nastąpi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup os. z niepełnosprawnościami, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji na lata 2014-2020”.
Realizacja projektu:  IV kwartał 2017 roku - III kwartał 2021 roku.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 1 777 181,23 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem  tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złote dwadzieścia trzy grosze).

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1 426 770,14 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złote czternaście grosze).
Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 1 212 754,63 zł (słownie: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.