Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 1 Marzec 2024    |    Imieniny obchodz: Antonina, Antoni, Albin

Projekt "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie"

 OPIS PROJEKTU

Celem projektu pn:.”Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie” jest budowa niezbędnej infrastruktury turystycznej, mającej na  celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Pęczniew.
Projekt dotyczy budowy portu jachtowego wraz z wyposażeniem w Wylazłowie oraz zagospodarowania turystycznego terenu. Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu, poprzez tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy w tym sektorze.
W wyniku projektu powstaną 3 nowe EPC.
Nowe usługi i funkcje to: pomosty, wypożyczalnia sprzętu pływającego; slip; miejsce pod małą gastronomię; boiska sportowe i urządzenia sportowe, stworzenie sanitariatów i zaplecza kuchennego dla turystów, przechowywania  sprzętu wodnego; birdwatching. Kapitanat – zaplecze sanitarne i administracyjne, hangar dla jachtów i łodzi.
Zadania projektu: Budowa infrastruktury nad Zbiornikiem Jeziorsko, zakup środków trwałych, nadzór inwestorski, promocja, zarządzanie projektem, szkolenia EFS.
Grupa docelowa: mieszkańcy Gminy Pęczniew oraz gmin sąsiadujących, powiatu poddębickiego oraz województwa łódzkiego i kraju, przedsiębiorcy, turyści odwiedzający gminę i cały region, JST, które tworzą partnerstwo na rzecz wspólnego rozwoju obszaru.
W inwestycji zastosowano zasady projektowania uniwersalnego. Projektowanie produktów, środowiska, programów i usług nastąpi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup os. z niepełnosprawnościami, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji na lata 2014-2020”.
Realizacja projektu:  I kwartał 2017 roku - III kwartał 2019 roku.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 7 104 613,71 zł (słownie: siedem milionów sto cztery tysiące sześćset trzynaście złotych, siedemdziesiąt jeden groszy).

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 5 319 000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych, zero groszy).

Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 4 249 881,00 zł ( słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych, zero groszy) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.