Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 19 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Stanowisko ds. informatyzacji, wojskowych i OC - Tomasz Augustyniak

Tomasz Augustyniak - Stanowisko ds. informatyzacji, wojskowych i OC

tel. 043 678-15-19; 043 678-15-12 wew. 32

Do zadań stanowiska ds.informatyzacji, wojskowych i OC należy:

1) Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem sprzętu,  oprogramowania informatycznego i systemów informatycznych:
a)zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, systemów  informatycznych i oprogramowania informatycznego:
- przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, zgłaszanie donaprawy sprzętu komputerowego, zakup i wystąpienie z wnioskiem o ich usprawnienie;
- sprawdzanie komputerów programami antywirusowymi.
b) tworzenie i eksploatacja baz danych:
- ewidencja baz danych oraz ich zabezpieczenie w systemie informatycznym;
- elektroniczne archiwizowanie baz danych na nośnikach elektronicznych.
c) przechowywanie i prowadzenie rejestru licencji oprogramowań;
d) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i z zarządzaniem pocztą elektroniczną urzędu gminy;
e) administrowanie kontami użytkowników;
f) przestrzeganie tajemnicy służbowej o dostępie do kodów elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;
g) szkolenie pracowników Urzędu, doradztwo merytoryczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz eksploatowanych systemów informatycznych.
2) Administratora systemu, a w szczególności:
a) administrowanie systemem komputerowym Urzędu Gminy;
b) zabezpieczenie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy.
c) zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym;
d) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
e) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym  przetwarzane są dane;
f) podejmowanie w określonych przepisach działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń;
g) opracowanie instrukcji określonych  sposobów zarządzania systemem informatycznym  służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem  wymogów bezpieczeństwa  informacji oraz instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
h) ustalenie odrębnych identyfikatorów  i haseł  dla każdego użytkownika  systemu informatycznego.
3) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania łączności telefonicznej i telefaksowej  w Urzędzie Gminy Pęczniew.
4) Wykonywanie zadań redaktora Biuletynu Informacji Publicznej poprzez:
a) codzienne przeglądanie strony BIP w celu zarejestrowania pytań i wniosków adresowanych do Wójta i do Urzędu;
b) bieżącą  aktualizację informacji publicznej w zakresie spraw określonych w ustawie  o dostępiedo informacji publicznej;
c) prowadzenie współpracy z pozostałymi pracownikami Urzędu w celu gromadzenia informacji, które podlegają publikacji w  BIP.
5) Przygotowywanie i aktów prawa miejscowego wEdytorze Aktów Prawnych XML i przesłanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
6) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy  o powszechnym obowiązku obrony:
a) wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju;
b) opracowanie i aktualizacja  planu obrony cywilnej Gminy;
c) planowanie działalności w zakresie realizacji planu  obrony cywilnej;
d) organizacja szkoleń i ćwiczeń  obrony cywilnej;
e) przygotowanie i organizacja  działania systemu powszechnego  ostrzegania i ewakuowania ludności  oraz systemu  wykrywania skażeń;
f) koordynowanie i nadzór  nad przygotowaniem  działań  formacji  obrony cywilnej;
g) współuczestniczenie w planowaniu rozśrodkowania  załóg zakładów  pracy i ewakuacji ludności;
h) uczestniczenie w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej;
i) organizacja i przygotowanie  do uruchomienia akcji kurierskiej;
j) planowanie i koordynacja przedsięwzięć  w zakresie przygotowania  sił  i środków  do prowadzenia akcji ratunkowej w rejonach nadzwyczajnych zagrożeń;
k) wykonywanie innych zadań wynikających  z ustawy o powszechnym  obowiązku  obrony.
7) Wykonywanie zadań  wynikających z ustawy  o stanie klęsk żywiołowych.
8) Pełnienie funkcji szefa gminnego zespołu  reagowania kryzysowegoi wykonywanie związanych z tym zadań:
a) przygotowanie rocznego  planu pracy zespołu;
b) opracowanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną  lub awarią techniczną  noszącą znamiona klęski żywiołowej;
c) ustalanie przedmiotu  i terminu posiedzeń;
d) zawiadomienie o terminach posiedzeń;
e) przewodniczenie posiedzeniom;
f) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami zespołu;
g) inicjowanie i organizowanie prac zespołu;
h) prowadzenie dokumentacji  działań i prac zespołu  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu  tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania;
9) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy  o ochronie ppoż., a w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad  ochroną przeciwpożarową;
b) zapewnienie OSP środków alarmowania  i łączności;
c) zapewnienie pomieszczeń, sprzętu, urządzeń przeciw pożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania;
d) zapewnienie środków transportowych  do akcji  ratowniczych i ćwiczeń;
e) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu ochrony ppoż.;
f) rozliczanie kont pracy sprzętu  silnikowego  w jednostkach OSP;
g) opracowanie projektów , programów  i planów ochrony ppoż;
h) organizacja prowadzonych zawodów gminnych OSP i innych uroczystości strażackich
i) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji ZOGZOSP;
j) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji statutowej OSP.
10)Współdziałanie z organami policji w zakresie utrzymania ładu i porządku.
11) Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.
12) Opisywanie faktur i  rachunków z zakupów i usług wynikających z realizacji własnego zakresu obowiązków – zgodnie z ustawą prawo o zamówieniach publicznych.
13) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
- Pełnienie obowiązków Informatyka w Urzędzie Gminy Pęczniew zgodnie z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
- Rejestrowaniem, zabezpieczenie i nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.
23) Wykonywanie innych zadań zleconych przez  Wójta.