Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 19 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Stanowisko ds. promocji, kultury, sportu i turystyki - Magdalena Dudzińska

Magdalena Dudzińska - Stanowisko d/s promocji, kultury, sportu i turystyki
tel. 0 43 678-15-19;0 43 678-15-12 wew. 32

Do zadań stanowiska ds. prmocji, kultury, sportu i turystyki należy:


1) Promowanie gminy na terenie własnym, jak i poza nim, a w szczególności:
a) aktywne promowanie walorów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz usług świadczonych przez poszczególne podmioty;
b) nawiązywanie szerokich kontaktów z inwestorami, w celu pozyskania ich poparcia i zainteresowania możliwościami inwestowania na terenie gminy, uaktualnianie ofert inwestycyjnych;
c) organizowanie wystaw, festynów i innych imprez, celem promowania i prezentacji gminy;
d) prowadzenie punktu informacji turystycznej.
2) Realizacja zadań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy oraz bieżąca jej aktualizacja.
3) Organizowanie imprez o charakterze masowym, dla szerokiego spektrum odbiorców.
4) Opracowywanie propozycji w zakresie rocznego planu imprez kulturalno – oświatowych i rekreacyjno – sportowych.
5)Prowadzenie współpracy ze stowarzyszeniami lokalnymi i regionalnymi w celu zapewnienia jak największego wyboru imprez.
6)Prowadzenie spraw związanych z organizacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi.
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8) Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej.
9) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury.
10) Prowadzenie rejestru instytucji kultury funkcjonujących na terenie Gminy oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr kultury.
11) Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.
12) Prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu, w tym planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem boisk sportowych.
13) Wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia w nagłych wypadkach zabytków i niezwłoczne powiadomienie o tym konserwatora zabytków.
14) Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury.
15) Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, przedmiotów zasługujących na wpis do rejestru zabytków.
16) Współpraca z konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego, zgodniez zasadami opieki nad zabytkami.
17) Wykonywanie czynności związanych z wydawnictwem „Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew”.
18) Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych.
19) Opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania,  w tym z Unii Europejskiej.
20) Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa:
a) gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w tym również ochrony roślin i weterynarii oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
b) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa;
c) współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych;
d) współpraca z Izbami Rolniczymi;
e) propagowanie informacji w zakresie upraw, hodowli, ochrony roślin oraz przetwórstwa rolno-spożywczego wśród rolników;
f) prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń na uprawę maku;
g) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w sprawach związanychz gospodarowaniem obwodów łowieckich, głównie w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny łownej;
h) przekazywanie informacji o chorobach zwierząt dziko żyjących, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie;
i) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne;
j) prowadzenie spraw związanych z opieką nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy;
k) przygotowanie zezwoleń na usuwanie drzew, ustalanie opłat z tego tytułu, naliczaniei egzekwowanie kar za usuwanie drzew bez zezwolenia;
l) realizacja zadań wynikających z organizowania i przeprowadzania spisów rolnych;
m) prowadzenie spraw z wystąpieniem na terenie gminy klęski żywiołowej powodującej zniszczenia w uprawach.
21) Wykonywanie innych zadań zleconych przez  Wójta.